GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC
Reprezentační ples
Základní informace
Datum konání: 8. únor 2020
Čas: Od 18:00
Místo: Kulturní centrum Babylon, Kounicova 22, Brno-střed
Kontakt: sp@gyby.cz
Cena lístku (stání/sezení): 250/300 Kč
Místo prodeje lístků: Vestibul Gymnázia Brno-Bystrc
Termíny prodeje lístků: 3.2.2020 16:00-17:45; 4.2.2020 7:05-7:55 UPOZORŇUJEME, ŽE PŘESNĚ V 7:55 SE PRODEJ LÍSTKŮ UZAVŘE (vzhledem k začátku vyučování)! PROSÍME PŘIJĎTE PROTO UŽ V SEDM HODIN NEBO UŽ V PONDĚLÍ.Rezervace a nákup vstupenek

Před samotnou koupí vstupenky je nutné nejprve vstupenku rezervovat.
Rezervace vstupenky se provádí na této stránce v sekci "Rezervace", kde je třeba vyplnit informace o budoucím držiteli a všechny požadavky.
Na základě takto vyplněné rezervace je pak možno si lístek zakoupit ve výše vypsaných termínech.
Pro každý lístek je nutné vyplnit samostatný rezervační formulář.

Rezervaci můžete odvolat na mail sp@gyby.cz.
Vstupenky jsou nepřenosné, jejich prodej je tak nutné nahlásit na mail sp@gyby.cz.
Koupí vstupenky souhlasíte se smluvními podmínkami.
Smluvní podmínky

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto podmínky zveřejňuje Gymnázium Brno-Bystrc, p. o., se sídlem Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno, IČ 60555211 (dále jen „Gymnázium“), jako pořadatel Reprezentačního plesu Gymnázia Brno-Bystrc a řídí se jimi veškeré nákupy vstupenek na tento ples.

2. Prodejcem vstupenek na ples je výhradně osoba pověřená pořadatelem. Nákupem vstupenky vyjadřuje zájemce souhlas s těmito podmínkami a zavazuje se jimi řídit.

3. Pořadatel plesu si vyhrazuje právo na změnu programu, termínu a místa konání plesu.

II. REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Vstupenka je na jméno.

2. Zaplacené vstupné se nevrací a zakoupenou vstupenku již nelze vyměnit. V případě, že dojde k poškození, ztrátě, zničení nebo odcizení vstupenky, nemůže zájemce požadovat vstupenku novou a ani mu nebude poskytnuta náhrada.

3. V případě, že ze strany pořadatele dojde ke zrušení plesu, bude o tom zájemce vyrozuměn. Případnou změnu programu zveřejní Gymnázium prostřednictvím webových stránek.

III. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Gymnázium shromažďuje a uchovává osobní údaje poskytnuté zájemcem při nákupu vstupenky, tedy údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, a tato ustanovení respektuje. Zájemce bere na vědomí, že Gymnázium jako správce osobních údajů provádí zpracování osobních údajů pouze v nezbytném rozsahu a pouze k účelům popsaným níže.

2. Gymnázium využije zájemcem poskytnuté osobní údaje pro umožnění vstupu zájemce na ples za účelem zamezení padělání vstupenek. Zpracování takto získaných osobních údajů bude ukončeno po realizaci plesu a osobní údaje budou zlikvidovány.

3. Zájemce bere na vědomí, že v rámci plesu mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace pořadatele.

4. Veškeré takové obrazové a zvukové záznamy budou zveřejněny na internetu a ve sdělovacích prostředcích v přiměřené míře a v souladu s příslušnými právními předpisy, bez možnosti přímé identifikace zaznamenaných osob pomocí dalších identifikačních údajů.

5. Pořizování a zveřejňování fotografií slouží k uměleckému účelu, případně jako zpravodajství z dané akce dle akce podle § 89 občanského zákoníku, tzv. zpravodajská nebo umělecká licence.

6. Pořadatel nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

7. V případě dotazů se obraťte na pořadatele.

IV. VSTUP NA PLES

1. Pořadatel je oprávněn odepřít vstup na ples či vykázat z něj osoby:
- mladší 16 let;
- které u sebe nemají svůj občanský průkaz či jiný doklad své totožnosti;
- které jsou pod zřetelně patrným vlivem alkoholu či jiných omamných látek;
- u kterých se nachází alkohol či jiné omamné látky;
- zcela nevhodně oblečené na akci tohoto typu (posoudí pořadatel);
- narušující poklidný průběh plesu (dle uvážení pořadatele).

V. ZÁVĚR

1. Pokud by bylo některé ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

2. Gymnázium si vyhrazuje právo tyto smluvní podmínky v případě potřeby aktualizovat.